SIMPLE SA (1/2019) Zawarcie umowy na realizację projektu

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

SIMPLE SA (1/2019) Zawarcie umowy na realizację projektu informatycznego dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Collegium Medicum w Bydgoszczy

14.01. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 1/2019

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2018 w sprawie wyboru oferty w postępowaniu przetargowym organizowanym przez Collegium Medicum Uniwersytet Mikołaja Kopernika

w Bydgoszczy (Zamawiający), Zarząd SIMPLE S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 14 stycznia 2019 r. Spółka zawarła z Zamawiającym umowę na realizacji ww. projektu (Umowa).

Przedmiot Umowy jest przede wszystkim dostawa, instalacja i konfiguracja oprogramowania aplikacyjnego oraz jego integracja z posiadanym przez Zamawiającego systemem Wspomagającym Zarządzanie Uczelnią, a ponadto usługi wsparcia serwisowego.

Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości ok. 1,16 mln zł brutto.

Termin zakończenia wdrożenia obejmujące finalną integrację oprogramowania ustalono do końca sierpnia 2022 r.

W okresie obowiązywania Umowy do upływu sześciu miesięcy licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego Spółka udzieliła Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot Umowy.

W Umowie przewidziano postanowienia dotyczące kar umownych m.in. z tytułu opóźnienia Spółki w wykonaniu przedmiotu Umowy, których wysokość nie może jednak przekroczyć 100% wartości Umowy. Ponadto w przypadku odstąpienia od Umowy przez Spółkę z przyczyn leżących po jej stronie lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Spółki w okresie do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przewidziano karę w wysokości 100% wynagrodzenia brutto, natomiast po podpisaniu protokołu odbioru końcowego wysokość kary umownej z tego tytułu wynosi 20% łącznego wynagrodzenia netto. Dodatkowo w przypadku wypowiedzenia licencji udzielonej przez Spółkę Zamawiającemu w ramach Umowy, z innych przyczyn niż naruszenie przez Zamawiającego warunków tej licencji przewidziano możliwość naliczenia kary umownej w wysokości 100 % wartości łącznego wynagrodzenia brutto. Jednocześnie gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przewyższy wysokość kary umownej, Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

Pozostałe warunki realizacji Umowy, w tym w zakresie możliwości jej rozwiązania, odstąpienia od niej czy wypowiedzenia, nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych dla tego typu współpracy.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz