ALCHEMIA SA (11/2019) Zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.01. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 11/2019

Zarząd Alchemia S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 14 stycznia 2019 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od spółki Eastside Capital Investements Spółka z o.o. sporządzone zgodnie z art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych dotyczące zmiany dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Poniżej Spółka przekazuje treść otrzymanego zawiadomienia:

"Na podstawie art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512 z późn. zm.) ("Ustawa o Ofercie") Eastside Capital Investements Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 76, 03-301 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000374964, NIP 5272643944, REGON 142726043 ("Eastside") informuje, że w wyniku przejęcia na własność przez spółkę bezpośrednio zależną Eastside-Bis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniu 11 stycznia 2019 roku przedmiotu zastawu rejestrowego (przejęcie akcji obciążonych zastawem w celu zaspokojenia zastawnika), tj. 9.995.000 akcji Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 76, 03-301 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000003096 ("Alchemia"), przekroczony został pośrednio próg 5% w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia.

Przed rozliczeniem transakcji, o której mowa powyżej Eastside posiadał pośrednio poprzez spółkę zależną Eastside-Bis Sp. z o.o. 5.250.000 (słownie: pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Alchemia stanowiących, po zaokrągleniu, 2,63%, kapitału zakładowego Alchemia, uprawniających do 5.250.000 (słownie: pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiących, po zaokrągleniu, 2,63% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia.

Po rozliczeniu transakcji, o której mowa powyżej, Eastside posiada pośrednio poprzez spółkę zależną Eastside-Bis Sp. z o.o. 15.245.000 akcji Alchemia, stanowiących, po zaokrągleniu, 7,62% kapitału zakładowego i uprawniających do 15.245.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi, po zaokrągleniu, 7,62% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia.

Ponadto Eastside informuje, że:

- nie identyfikuje osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie;

- nie występują podmioty zależne inne niż wymienione w niniejszym zawiadomieniu, które posiadałyby akcje Alchemia;

- nie występują instrumenty finansowe dotyczące akcji Alchemia, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 - 9 Ustawy o Ofercie".

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz