Koniunktura w sektorze budowlanym wciąż się pogarsza - IRG SGH

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

12.02. Warszawa (PAP) - W I kw. 2019 r. nastąpiło pogorszenie koniunktury w sektorze budowlanym - wynika z badania Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. Ogólny wskaźnik koniunktury w budownictwie (IRGCON) wyniósł -3,2 pkt. Jak wynika z raportu, szczególnie niekorzystne wyniki odnotowano w grupie przedsiębiorstw państwowych.

"W I kwartale 2019 roku ogólny wskaźnik koniunktury w budownictwie (IRGCON) przyjął wartość -3,2, niższą o 3,2 punktu w porównaniu z I kwartałem ubiegłego roku. Roczny spadek wskaźnika wyniósł 6 pkt. Tendencja spadkowa wskaźnika koniunktury utrzymuje się od ponad roku. Największy kwartalny spadek wskaźnika koniunktury odnotowano w grupie zakładów zatrudniających 21-100 osób (spadek o 29 punktów) oraz wykonujących prace związane ze wznoszeniem budynków (spadek o 19 punktów)" - napisano.

"Od początku ubiegłego roku zamówienia w ujęciu ogółem utrzymują się na niezmienionym poziomie. Jedynie w przypadku zamówień eksportowych występuje poprawa. Wśród analizowanych grup zakładów budowlanych jedyną grupą o dodatnim saldzie zamówień ogółem, równym 2,1, jest grupa zakładów wykonujących prace związane ze wznoszeniem budynków. Najniższy poziom zamówień (saldo równe -61,6) występuje w grupie przedsiębiorstw państwowych" - dodano.

Jak wynika z badania SGH, sytuacja finansowa zakładów budowlanych od początku 2018 roku prawie się nie zmienia.

"Najgorzej oceniają swą sytuację finansową zakłady inżynierii lądowej i wodnej oraz przedsiębiorstwa państwowe (saldo -21,1). Pozytywnie swą sytuację finansową oceniają przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 100 osób (saldo 19,9)" - napisano.

"Wysokie ceny surowców i materiałów nadal są główną barierą ograniczającą aktywność zakładów budowlanych, wskazaną przez 50 proc. zakładów budowlanych. Drugą barierą ponownie są nadmierne obciążenia podatkowe, jednak obecnie wskazane przez 46,3 proc. zakładów, czyli o ponad 5 punktów procentowych więcej niż w poprzednim kwartale. W porównaniu z poprzednim kwartałem udział zakładów wskazujących barierę zbyt niskiego popytu zwiększył się aż o 13 punktów procentowych" - dodano.

Oceny ogólnej sytuacji gospodarczej, formułowane przez zakłady budowlane, maleją od początku ubiegłego roku.

"Obecne saldo ocen gospodarki w ujęciu ogółem jest mniejsze aż o 15 punktów niż w I kwartale rok temu. Zakłady budowlane oceniają sytuację we własnej branży gorzej niż sytuację całej gospodarki. Oceny budownictwa również wciąż maleją. Obecne saldo ocen budownictwa w sektorze prywatnym wynosi -19,0 i w publicznym -24,1. Najgorsze oceny budownictwa pochodzą z grupy przedsiębiorstw państwowych" - napisano w raporcie. (PAP Biznes)

pat/ asa/