INVISTA SA (2/2019) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Invista S.A

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

13.02. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 2/2019

Działając zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd Invista S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 13 lutego 2019 r. otrzymał od Pana Jerzego Staszowskiego zawiadomienie dotyczące transakcji na akcjach Spółki.

Treść zawiadomienia otrzymanego od Pana Jerzego Staszowskiego:

"Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa o ofercie) informuję, że w związku z zawarciem w dniu 12 lutego 2019 roku umowy cywilnoprawnej sprzedaży 2 169 265 akcji Invista S.A. (Spółka) mój udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce ulegnie zmniejszeniu poniżej progu 5%.

Przed ww. zdarzeniem mój stan posiadania akcji Invista SA przedstawiał się następująco:

- liczba akcji: 2 169 265;

- procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 14,9998%;

- liczba głosów na walnym zgromadzeniu: 2 169 265 głosów;

- procentowy udział głosów na walnym zgromadzeniu: 14,9998%.

Po rozliczeniu ww. transakcji nie będę posiadał akcji Spółki.

Informuję, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie oraz, że nie istnieją podmioty zależne ode mnie, które posiadałyby akcje spółki Invista SA. Ponadto informuję, że osobiście jak również przez podmioty zależne nie posiadam instrumentów finansowych dotyczących akcji Invista S.A., o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-9 Ustawy o ofercie."

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz