IFIRMA SA (2/2019) Zaliczka na poczet dywidendy ~ Q4 2018

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

13.02. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 2/2019

Zarząd IFIRMA SA ("Spółka") informuje, że Rada Nadzorcza w uchwale 1/2019 podjętej 13.02.2019 postanowiła pozytywnie zaopiniować uchwałę Zarządu nr 2/02/2019 w sprawie wypłaty zaliczki na poczet dywidendy w kwocie 0,03 zł (trzy grosze) na akcję.

Dzień, według którego ustala się uprawnionych do zaliczki, wyznaczono na 8.03.2019, zaś termin wypłaty zaliczki na 15.03.2019.

Wypłata ta dotyczy IV kwartału 2018.

Zaliczką objętych będzie 6 400 000 (sześć milionów czterysta tysięcy) akcji Spółki. Całkowita kwota zaliczki wyniesie 192 000 zł (sto dziewięćdziesiąt dwa tysięce złotych).

Wysokość zaliczki została określona stosownie do art. 349 § 1 zd. 1 KSH i art. 349 § 2 zd. 2 KSH tak, że łączna wysokość tegorocznych zaliczek stanowi nie więcej niż połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na 31.12.2017, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, tj. Fundusz Dywidendowy, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

Podstawa prawna:

Art. 349 ust. 4 KSH - ogłoszenie o wypłacie zaliczki na dywidendę

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz