STALPROFIL SA (5/2019) Zawarcie umowy z O.G.P. Gaz-System S.A. na

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

STALPROFIL SA (5/2019) Zawarcie umowy z O.G.P. Gaz-System S.A. na dostawę izolowanych rur stalowych na budowę Gazociągu DN 1000 Polska - Słowacja.

13.02. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 5/2019

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2019 z dnia 25 stycznia 2019 roku Zarząd STALPROFIL S.A. informuje, że w dniu 13 lutego 2019 roku, Spółka powzięła informację o drugostronnym podpisaniu przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. umowy częściowej pomiędzy konsorcjum firm w składzie: STALPROFIL S.A. oraz Izostal S.A. (Wykonawca), a Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający).

Przedmiotem zawartej umowy jest wyprodukowanie, sprzedaż i dostawa izolowanych zewnętrznie i malowanych wewnętrznie rur stalowych dla realizowanego przez O.G.P. Gaz-System S.A. zadania inwestycyjnego: Gazociąg DN 1000 Polska - Słowacja o długości 19 km. W ramach konsorcjum za produkcję i dostawę w/w izolowanych rur stalowych na rzecz Zamawiającego odpowiada spółka zależna Izostal S.A. (Lider Konsorcjum).

Zawarta umowa częściowa realizowana będzie w ramach i na warunkach umowy ramowej z dnia 17 kwietnia 2015 roku, zawartej pomiędzy Konsorcjum firm w składzie: Izostal S.A. oraz STALPROFIL S.A., a O.G.P. Gaz-System S.A.

Wartość dostaw objętych zawartą umową wynosi 33.091 tys. PLN netto (40.702 tys. PLN brutto), a ich realizacja nastąpi w terminie od 1 czerwca 2019 roku do 30 września 2019 roku.

Realizacja w/w umowy częściowej będzie miała zatem istotny wpływ na wzrost wartości przychodów spółki zależnej Izostal S.A. oraz Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. głównie w okresie III kwartału 2019 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz