MO-BRUK SA (3/2019) Informacja o zawarciu aneksu do znaczącej umowy

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

13.02. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 3/2019

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2018 z dn. 07.03.2018r. Zarząd Mo-BRUK S.A. (dalej: "Spółka" lub "Emitent") informuje, że w dniu 13.02.2019r. Emitent podpisał aneks nr 1 do umowy z Synthos Dwory 7 spółka z o.o. spółka jawna z siedzibą w Oświęcimiu (dalej: "Synthos") rozszerzającego przedmiot umowy o usługę odbioru, transportu oraz zagospodarowania odpadów gruzu zawierających rtęć z wyburzenia obiektu dawnej elektrolizy D-2028 o kodzie 170106* w szacowanej ilości 20 000 ton.

Całkowite szacunkowe wynagrodzenie Emitenta za usługę objętą przedmiotem aneksu do umowy wynosi 9 600 000 zł netto. Rzeczywiste wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu aneksu będzie stanowiło iloczyn ceny jednostkowej określonej w aneksie i faktycznie odebranej ilości odpadów.

Zgodnie z aneksem, umowa została przedłużona do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz