BBI DEVELOPMENT SA (5/2019) Aneks do umowy najmu w Budynku Centrum

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

BBI DEVELOPMENT SA (5/2019) Aneks do umowy najmu w Budynku Centrum Marszałkowska - zwiększenie powierzchni przedmiotu najmu.

13.02. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 5/2019

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2017 dnia 21 grudnia 2017 roku BBI Development S.A. (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o zawarciu w dniu 12 lutego 2019 roku aneksu do istotnej umowy najmu z dnia 21 grudnia 2017 roku (dalej: "Umowa Najmu"), jaką spółka celowa Emitenta: Zarządzanie Sezam sp. z o.o. Nowy Sezam sp.k. - dalej "ZSNS" zawarła ze spółką Warsaw Marszałkowska Centre spółka z o.o. (dalej: "Najemca") na powierzchnie biurową oraz miejsca parkingowe w budynku "Centrum Marszałkowska" w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 126/134 (dalej: "Budynek CM").

Na mocy powyższego aneksu Strony postanowiły przede wszystkim, iż powierzchnia będąca przedmiotem najmu zostanie zwiększona o dodatkową powierzchnię znajdującą się na 3 piętrze Budynku CM wynoszącą 1817,94 m kw. (netto). Ponadto Strony zwiększyły liczbę wynajmowanych Najemcy miejsc parkingowych.

Wysokość miesięcznego czynszu najmu nie uległa zmianom i nie odbiega on od rynkowych stawek czynszu powszechnie stosowanych dla obiektów o standardzie i lokalizacji zbliżonych do realizowanego budynku "Centrum Marszałkowska".

Okres najmu dla powierzchni biurowej znajdującej się na 1 i 2 piętrze Budynku CM został oznaczony na 15 lat, począwszy od daty rozpoczęcia przez Najemcę działalności na powierzchni będącej dotychczas przedmiotem Umowy Najmu, co nastąpiło już 19 listopada 2018 roku, natomiast okres najmu dla powierzchni biurowej znajdującej się na 3 piętrze Budynku CM rozpoczyna się w kwietniu 2019 roku i kończy się wraz z okresem najmu dla powierzchni będącej dotychczas przedmiotem Umowy Najmu. Najemca zachował swe prawo do wypowiedzenia Umowy Najmu po 7 latach i 6 miesiącach okresu najmu, przy czym warunkiem skorzystania z tego uprawnienia jest złożenie przez Najemcę stosownego oświadczenia (nie później niż do końca czwartego roku okresu najmu) oraz zapłata na rzecz ZSNS określonej kwoty.

Także w stosunku do dodatkowej powierzchni najmu Najemcy przyznano zwolnienia czynszowe oraz nakłady na adaptację tej powierzchni, których wysokość nie odbiega od standardów rynkowych.

Aneks przewiduje także, w odniesieniu do dodatkowej powierzchni najmu, postanowienia dotyczące standardu wykończenia pomieszczeń, usług eksploatacyjnych, warunków utrzymania i naprawy pomieszczeń, kar umownych w przypadku wcześniejszego wypowiedzenia umowy i inne, które jednak nie odbiegają od warunków rynkowych, powszechnie stosowanych w umowach najmu powierzchni biurowych w budynkach o zbliżonym standardzie i lokalizacji.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz