SYGNITY SA (8/2019) Powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

13.02. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 8/2019

Zarząd Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Sygnity") informuje, iż w dniu 13 lutego 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła jednogłośnie uchwałę o powołaniu Zarządu w składzie:

- Pan Mariusz Nowak - jako Prezes Zarządu;

- Pan Mariusz Jurak - jako Wiceprezes Zarządu;

na kolejną wspólną trzyletnią kadencję, która rozpocznie się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy, który zakończył się 30 września 2018 roku.

Zarówno Pan Mariusz Nowak, jak i Pan Mariusz Jurak wchodzą w skład Zarządu obecnej kadencji.

Pan Mariusz Nowak zasiada w Zarządzie Sygnity od dnia 1 lipca 2017 roku. W dniu 11 września 2017 roku Rada Nadzorcza Sygnity wskazała go jako pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu Spółki do czasu powołania nowego Prezesa Zarządu Spółki. W dniu 15 maja 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu Pana Mariusza Nowaka na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

Pan Mariusz Jurak pełnił funkcję Członka Zarządu od 19 maja 2017 roku.

Informacja nt. wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Mariusz Nowaka:

Pan Mariusz Nowak jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej (1999).

Pan Mariusz Nowak posiada ponad 15 letnie doświadczenie zawodowe w pracy dla największych polskich banków, firm ubezpieczeniowych, sieci handlowych, firm telekomunikacyjnych oraz przedsiębiorstw państwowych i urzędów administracji centralnej. W latach 2007 - 2015 Pan Mariusz Nowak był związany ze spółką Infovide - Matrix S.A., gdzie pełnił kolejno funkcje: Dyrektora Grup Kompetencyjnych, następnie Partnera odpowiedzialnego za sektor bankowości i ubezpieczeń, a od 2013 roku również funkcję Członka Zarządu Infovide - Matrix S.A. Pan Mariusz Nowak był także Przewodniczącym Rady Nadzorczej CTPartners S.A. (2008 - 2011, 2014 - 2016). W 2016 roku Pan Mariusz Nowak pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółek Exorigo - Upos sp. z o.o. oraz Exorigo Financial Services sp. z o.o. Od 2017 roku Pan Mariusz Nowak pełnił funkcję Członka Zarządu spółek Grupa Exorigo Upos S.A. oraz Exorigo Financial Services sp. z o.o.

Pan Mariusz Nowak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Sygnity jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Mariusz Nowak nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Informacja nt. wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Mariusz Juraka:

Pan Mariusz Jurak jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. Posiada dyplom MBA University of Illinois at Urbana Champaign. Ukończył szereg certyfikowanych szkoleń z zakresu sprzedaży oraz zarządzania projektami oraz programami IT.

Pan Mariusz Jurak karierę zawodową w branży IT rozpoczynał w 2001 roku w firmie ComputerLand S.A. (obecnie Sygnity S.A.) gdzie przez prawie 16 lat odpowiadał za realizację projektów, rozwój oferty produktowej i współpracę z kluczowymi klientami z sektora bankowego. W ostatnich pięciu latach zajmował kluczowe stanowiska w spółce Sygnity S.A. odpowiadając między innymi za Sektor Bankowo-Finansowy z sukcesem kształtując i realizując w tym czasie strategię produktowo-realizacyjną firmy. Pan Mariusz Jurak był odpowiedzialny za realizację największych projektów dedykowanych dla strategicznych Klientów Sektora Bankowo-Finansowego Sygnity S.A. Jest doświadczonym menadżerem, który w sposób istotny wpłynął na pozycję rynkową i rozwój Sektora Bankowo-Finansowego Sygnity S.A.

Pan Mariusz Jurak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Sygnity jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Mariusz Jurak nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 pkt 5 w zw. z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz