SOHO DEVELOPMENT SA (5/2019) Plan Połączenia SOHO Development S.A. ze spółką zależną Mińska Development sp. z o.o.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

13.02. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 5/2019

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd spółki "Soho Development" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Emitent") informuje o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką zależną Mińska - Development sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana).

Połączenie nastąpi poprzez przejęcie przez Emitenta majątku Spółki Przejmowanej na zasadach określonych w Planie Połączenia stanowiącym załącznik do niniejszego Raportu.

Z uwagi, iż Spółka Przejmowana jest podmiotem w 100 % zależnym od Emitenta połączenie odbędzie się w trybie uproszczonym, zgodnie z art. 516 § 6 KSH. W związku z powyższym połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego oraz bez wydania nowych akcji Emitenta.

Emitent z dniem połączenia wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej, która ulegnie rozwiązaniu bez przeprowadzania likwidacji, zgodnie z art. 494 § 1 KSH.

Połączenie ma na celu uproszczenie struktury grupy kapitałowej Emitenta w sposób jak najszybszy oraz najbardziej efektywny. Połączenie spowoduje przede wszystkim obniżenie kosztów operacyjnych grupy kapitałowej.

Zarząd pozytywnie ocenia konsekwencje połączenia spółek i rekomenduje akcjonariuszom przyjęcie stosownych uchwał.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz