SOHO DEVELOPMENT SA (6/2019) Pierwsze zawiadomienie o zamiarze

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

SOHO DEVELOPMENT SA (6/2019) Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia SOHO Development S.A. ze spółką zależną Mińska Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

13.02. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 6/2019

Zarząd spółki pod firmą Soho Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Emitent") zawiadamia po raz pierwszy o zamiarze połączenia spółki Soho Development S.A. ("Spółka Przejmująca") ze spółką zależna Mińska - Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa: 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25; KRS: 247365 NIP: 1132593925 REGON: 140418946 ("Spółka Przejmowana")

.

Połączenie Spółek nastąpi, stosownie do treści art. 492 § 1 ust. 1 KSH, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie) bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, z uwagi na to, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej.

Plan Połączenia Spółek przyjęty w dniu 13 lutego 2019 r. został ogłoszony raportem bieżącym Soho Development S.A. nr 05 /2019 z dnia 13 lutego 2019 r.

Zgodnie z art. 500 § 21 KSH Plan Połączenia udostępniony będzie do publicznej wiadomości na stronach internetowych wskazanych w Planie Połączenia od dnia 13 lutego 2019 r. aż do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz Zgromadzenia Wspólników Spółek Przejmowanych, na których zostaną podjęte uchwały o połączeniu.

Ponadto nieprzerwanie od dnia 13 lutego 2019 r., Akcjonariusze/Wspólnicy Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej mogą zapoznać się w siedzibie Soho Development S.A. oraz Spółek Przejmowanych w Warszawie przy ulicy Mińskiej 25 (budynek 44) z następującymi dokumentami:

1. plan połączenia wraz z załącznikami,

2. sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządów z działalności łączących się spółek wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta (jeśli była sporządzana) za trzy ostatnie trzy lata obrotowe.

W związku z faktem, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej, stosownie do art. 515 § 1 KSH połączenie dokonane zostanie bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i dlatego w związku z połączeniem nie przewidziano zmian statutu Soho Development S.A.

Stosownie do art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 5 KSH, Zarządy łączących się spółek nie sporządzają pisemnego sprawozdania, o którym mowa w art. 501 KSH.

Stosownie do art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 5 KSH, Plan Połączenia nie podlega badaniu przez biegłego, dlatego też stosowna opinia biegłego nie została sporządzona.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz