GLOBE TRADE CENTRE SA (2/2019) Midroog przyznał Globe Trade Centre

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

GLOBE TRADE CENTRE SA (2/2019) Midroog przyznał Globe Trade Centre S.A rating A2.il ze stabilną perspektywą zdolności do spłaty zadłużenia w kwocie do 70 milionów euro, które Spółka może zaciągnąć w Izraelu.

14.02. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 2/2019

Zarząd Globe Trade Centre S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 14 lutego 2019 r. agencja Midroog, (Izraelska agencja ratingowa akredytowana przez państwo Izrael) przyznała ocenę kredytową ("rating") na poziomie A2.il. ze stabilną perspektywą zdolności do spłaty zadłużenia w kwocie do 70 milionów euro, które Spółka może zaciągnąć w Izraelu.

Zgodnie z Długoterminową Skalą Ocen Midroog, przyznany Spółce rating A2.il odzwierciedla w ocenie Agencji, stosunkowo wysoką zdolność Spółki do spłaty takiego długu w odniesieniu do pozostałych lokalnych emitentów w Izraelu.

Stabilna perspektywa uzyskanej oceny wskazuje niskie prawdopodobieństwo zmian ratingu w średnim okresie. W szczególności dla Spółki stabilna perspektywa odzwierciedla ocenę Midroog, przy założeniu że Spółka kontynuowałaby działalność w segmencie aktywów generujących przychody w dużych miastach w Europie Środkowo-Wschodniej, utrzymując obecne wskaźniki obłożenia i stabilne wskaźniki finansowe, połączoną z rozwojem nowych aktywów generujących przychody, których udział w aktywach ogółem nie przekroczyłby 15% -20%.

Rating jest lokalną oceną inwestycji dla długu, który może zostać zaciągnięty w Izraelu.

Definicje ratingów Midroog dostępne są na stronie internetowej Midroog: www.midroog.co.il., gdzie znajdują się również ocena kredytowa, kryteria i metodologia stosowana przez agencje.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE - informacje poufne.

Niniejszy raport bieżący ani ratingi sporządzone i nadane przez Midroog nie stanowią rekomendacji co do nabywania, utrzymania stanu posiadania albo sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych emitowanych czy powiązanych ze Spółką ani co do dokonywania lub powstrzymywania się od dokonywania jakiejkolwiek innej decyzji inwestycyjnej.

Niniejszy raport bieżący ani ratingi sporządzone i nadane przez Midroog nie stanowią porady inwestycyjnej ani porady finansowej, jak również nie stanowią oceny odpowiedniości danej inwestycji dla danej kategorii inwestorów, w szczególności inwestorów indywidualnych. Każdy potencjalny inwestor powinien zasięgnąć porady profesjonalnych doradców w tym zakresie.

Niniejszy raport bieżący nie stanowi oferty sprzedaży/objęcia papierów wartościowych, ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia/objęcia papierów wartościowych w żadnej jurysdykcji.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz