POLWAX SA (8/2019) Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A. w zakresie kredytu wieloproduktowego.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.02. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 8/2019

Zarząd Spółki Polwax S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 14 lutego 2019 roku podpisał Aneks do umowy kredytowej ("Aneks") zawartej z ING Bank Śląski S.A. ("Bank") w dniu 26.09.2016r., o której to umowie Spółka informowała raportem bieżącym nr 24/2016.

Przedmiotowy Aneks dotyczy zmian w zakresie kredytu wieloproduktowego (w ramach ww. umowy Bank udostępnił Spółce kredyt inwestycyjny i wieloproduktowy). Na mocy podpisanego Aneksu pozostaje bez zmian udostępniony przez Bank limit kredytowy w łącznej wysokości 30.000.000 zł oraz dzień ostatecznej spłaty określony na dzień 30.04.2019r., przy czym ulegają zmianie formy udostępnienia poniższych limitów:

limit w formie kredytu na rachunku obrotowym zwiększono do kwoty 20.000.000 zł od dnia podpisania do dnia 31.03.2019r. (przed podpisaniem powyższego aneksu wymieniony limit wynosił 15.000.000 zł);

pozostawiono bez zmian limit w formie kredytu na rachunku obrotowym w wysokości 250.000 EUR od dnia zawarcia umowy do dnia 31.03.2019r.

limit w formie gwarancji:

- zmniejszono do kwoty 10.000.000 zł od dnia podpisania do dnia 28.02.2019r. (przed podpisaniem powyższego aneksu wymieniony limit wynosił 15.000.000 zł),

- pozostawiono w kwocie 5.000.000 zł na okres od dnia 01.03.2019r. do dnia 30.04.2019r.

pozostawiono bez zmian limit w formie akredytywy w wysokości 11.500.000 zł od dnia zawarcia umowy do dnia 31.03.2019r.

Pozostałe postanowienia umowy pozostają niezmienione.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz