MON: Cyberbezpieczeństwo i nowe technologie - rusza inicjatywa MON "CYBER.MIL z klasą" (komunikat)

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

15.03. Warszawa - MON informuje:

- Chcemy, żeby docelowo w każdym województwie funkcjonowała przynajmniej jedna klasa partnerska programu "CYBER.MIL z klasą" o profilu cyberbezpieczeństwo - powiedział podczas podpisania porozumienia dotyczącego realizacji programu edukacyjnego w szkołach średnich wiceminister Tomasz Zdzikot.

Ministerstwo Obrony Narodowej, we współpracy z Politechniką Łódzką, Polską Grupą Zbrojeniową oraz Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu, uruchomiło pilotażowy program nauczania w zakresie cyberbezpieczeństwa. W ramach programu w liceach ogólnokształcących w mniejszych miejscowościach powstaną klasy o profilu cyberbezpieczeństwa.

W piątek 15 marca br. w siedzibie MON w Warszawie zawarto porozumienie w tej sprawie, które podpisali: Tomasz Zdzikot, sekretarz stanu w MON, prof. dr hab. inż. Sławomir Wiaka, rektor Politechniki Łódzkiej, Sebastian Chwałek, wiceprezes zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej, oraz Marcin Kosiorka, starosta łowicki.

Pierwszym liceum z klasą o takim profilu będzie Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu, w którym nauka ruszy od 1 września 2019 r. W kolejnych latach planowane jest rozszerzenie programu na pozostałe województwa. Docelowo w każdym województwie będzie liceum realizujące program z klasą o profilu cyberbezpieczeństwo.

Na mocy podpisanego porozumienia resort obrony zobowiązał się do objęcia programu patronatem i udzielania wsparcia merytorycznego dla przedsięwzięcia poprzez delegowanie ekspertów z zakresu cyberbezpieczeństwa z podległych jednostek organizacyjnych. Ministerstwo Obrony Narodowej będzie również odpowiedzialne za wsparcie organizacji praktyk dla uczniów klas biorących udział w projekcie oraz opiniowanie programu nauczania. Z kolei Politechnika Łódzka zapewni nadzór merytoryczny nad realizacją programu nauczania, który przygotuje powiat, wraz z rozszerzeniem przedmiotów z zakresu matematyki i informatyki, oraz zapewni kadrę naukowo-dydaktyczną.

- Podpisując porozumienie o utworzeniu klasy w Łowiczu, chcemy podkreślić, że to jest oferta i zadanie, które może być wykonane także w tych mniejszych ośrodkach miejskich. () Porozumienie zawarte dzisiaj ma charakter pilotażowy i dotyczy utworzenia klasy w Łowiczu, dzięki zaangażowaniu lokalnego środowiska, także dzięki zaangażowaniu silnego środowiska akademickiego, jakim jest Politechnika Łódzka - zaznaczył wiceminister.

Oprócz utworzenia klas o profilu cyberbezpieczeństwo współpraca w ramach zawartego porozumienia obejmuje także przygotowanie kadry pedagogicznej, udostępnianie specjalistycznych pracowni informatycznych oraz pracowni z zakresu technologii informatycznych dla uczniów i nauczycieli objętych programem. Porozumienie zakłada również pomoc w realizacji przedmiotów specjalistycznych i zawodowych oraz przygotowanie programu praktyk z dziedziny cyberbezpieczeństwa i nowoczesnych technologii informatycznych dla uczniów w jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej oraz podmiotach wchodzących w skład grupy kapitałowej PGZ SA.

***

Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało kompleksowy program CYBER.MIL.PL - rozbudowy i wzmocnienia potencjału w zakresie cyberbezpieczeństwa, w którym zawarto także kwestie dotyczące edukacji w omawianym obszarze.

Zgodnie z założeniami resort obrony narodowej wzbogaca już w tym roku ofertę edukacyjną na uczelniach wyższych. 1 września br. przy Wojskowej Akademii Technicznej (WAT) rozpocznie działalność Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne. Zwiększone zostaną także limity przyjęć na studia wojskowe. W tym roku w ramach procesu rozwoju korpusu podoficerów sformowana zostanie Szkoła Podoficerska Informatyki i Łączności z siedzibą w Zegrzu. Wojskowa Akademia Techniczna wraz z partnerami zagranicznymi uruchamia studia podyplomowe typu MBA w zakresie cyberbezpieczeństwa. W bieżącym roku moduł szkoleniowy Legii Akademickiej został rozszerzony o komponent cyberbezpieczeństwa.

Zapewnienie cyberbezpieczeństwa wymaga współpracy wielu sektorów, podmiotów i osób. Jesteśmy więc otwarci na wszystkich, którym bliskie są kwestie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, w tym na placówki edukacyjne, instytucje naukowe, badawcze, think tanki i organizacje społeczne.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść - z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ dma/ wus/