Monitor kadrowy - zestawienie od 9 do 15 kwietnia

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

16.04. Warszawa (PAP) - Przegląd informacji o zmianach personalnych w spółkach notowanych na rynku głównym GPW

SANOK RUBBER COMPANY SA - rezygnacja osoby nadzorującej

Zarząd Sanok Rubber Company SA informuje o otrzymaniu od Artura Gabora rezygnacji z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej ze skutkiem natychmiastowym tj. z dniem 8 kwietnia 2019 r.

VRG SA - rezygnacja osoby nadzorującej

9 kwietnia 2019 r. spółka otrzymała oświadczenie Katarzyny Basiak-Gała o rezygnacji z funkcji członka rady nadzorczej spółki z dniem odbycia najbliższego WZA.

X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA aktualizacja informacji nt. powołania osoby zarządzającej

9 kwietnia 2019 r. Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na powołanie Andrzeja Przybylskiego na stanowisko członka zarządu spółki, który będzie odpowiedzialny w XTB za nadzorowanie systemu zarządzania ryzykiem.

SKARBIEC HOLDING SA - zmiany w składzie rady nadzorczej

9 kwietnia 2019 r. rada nadzorcza spółki podjęła uchwałę o powołaniu do składu rady nadzorczej spółki Christophera F. Biedermanna z dniem podjęcia uchwały.

CFI HOLDING SA - rezygnacja osoby nadzorującej

9 kwietnia 2019 r. zarząd spółki otrzymał pismo datowane na dzień 5 kwietnia 2019 r. o rezygnacji członka rady nadzorczej emitenta Anety Wodyk.

EKO EXPORT SA - zmiany w składzie rady nadzorczej

10 kwietnia 2019 r. NWZA odwołało Artura Firganka z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej spółki oraz

dokonało wyboru Andrzeja Hugiel na członka rady nadzorczej spółki.

OCTAVA SA - powołanie osoby zarządzającej

10 kwietnia 2019 r. rada nadzorcza spółki powołała Piotra Rymaszewskiego do zarządu Octava na nową, dwuletnią kadencję i powierzyła mu funkcję prezesa zarządu.

KRYNICKI RECYKLING SA - powołanie zarządu na nową kadencję

11 kwietnia 2019 r. rada nadzorcza 10 kwietnia 2019 powołała Adama Krynickiego na prezesa zarządu spółki, a Pawła Narcyz Kołakowskiego na członka zarządu.

GETBACK SA W RESTRUKTURYZACJI - rezygnacja członka rady nadzorczej

11 kwietnia 2019 r. Paulina Pietkiewicz złożyła rezygnację z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej spółki. Rezygnacja jest skuteczna na dzień 10 kwietnia 2019 r. Paulina Pietkiewicz nie wskazała przyczyn rezygnacji.

GETBACK SA W RESTRUKTURYZACJI - rezygnacja prezesa zarządu

11 kwietnia 2019 r. Przemysław Dąbrowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki. Rezygnacja jest skuteczna na dzień 10 kwietnia 2019 r. Przemysław Dąbrowski nie wskazał przyczyn rezygnacji.

GETBACK SA W RESTRUKTURYZACJI - powołanie członka zarządu

11 kwietnia 2019 r. rada nadzorcza powołała Paulinę Pietkiewicz na członka zarządu spółki, ze skutkiem na 10 kwietnia 2019 r.

GETBACK SA W RESTRUKTURYZACJI - powołanie wiceprezesa zarządu.

11 kwietnia 2019 r. rada nadzorcza 10 kwietnia 2019 r. powołała Przemysława Dąbrowskiego w skład zarządu spółki, do pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu z dniem 10 kwietnia 2019 r.

GETBACK SA W RESTRUKTURYZACJI - powołanie Radosława Barczyńskiego na przewodniczącego rady nadzorczej a Piotra Rybickiego w skład komitetu audytu

11 kwietnia 2019 r. Rada nadzorcza spółki na posiedzeniu w dniu 10 kwietnia 2019 r. powołała:

- Radosława Barczyńskiego na stanowisko przewodniczącego rady nadzorczej spółki.

- Piotra Rybickiego w skład komitetu ds. audytu w ramach rady nadzorczej spółki.

REMAK SA - powołanie członków zarządu na nową kadencję.

11 kwietnia 2019 r. Rada nadzorcza 10 kwietnia 2019 r. podjęła uchwałę o powołaniu członków zarządu na nową wspólną kadencję 2019 - 2023. Zgodnie z uchwałą skład zarządu REMAK SA pozostał bez zmian:

Stanisław Kalarus - do pełnienia funkcji członka zarządu - prezesa zarządu

Aleksander Umiński - do pełnienia funkcji członka zarządu - wiceprezesa zarządu

Boguslaw Mrzygłód - do pełnienia funkcji członka zarządu - wiceprezesa zarządu

TRANS POLONIA SA - powołanie członka zarządu

11 kwietnia 2019 r. Rada nadzorcza Trans Polonia SA podjęła uchwałę w sprawie powołania do składu zarządu spółki Mirosława Zubka, powierzając mu pełnienie funkcji członka zarządu spółki.

STALPROFIL SA - rezygnacja członka rady nadzorczej

11 kwietnia 2019 roku do STALPROFIL SA wpłynęła rezygnacja Marcina Gamrota z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej z dniem odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia. Marcin Gamrot nie podał przyczyn swojej decyzji o złożeniu rezygnacji.

PRAGMA INKASO SA - zmiany w składzie rady nadzorczej.

11 kwietnia 2019 roku Pragma Inkaso SA w dniu dzisiejszym otrzymał od Domu Maklerskiego BDM SA w Bielsku- Białej oświadczenie że z dniem 12 kwietnia 2019 r. odwołuje ze składu rady nadzorczej emitenta Tomasza Lalika i Marcina Nowaka, oraz że powołuje w skład rady nadzorczej Jacka Sewerę i Jakuba Placucha. Dom Maklerski BDM SA wykonał przysługujące mu uprawnienie do powołania i odwołania członków rady nadzorczej zagwarantowane w statucie emitenta, nie podał powodów odwołania.

CCC SA - odwołanie i powołanie członków rady nadzorczej

11 kwietnia 2019 r. uchwałami NWZ ze składu rady nadzorczej spółki odwołany został Jerzy Suchnicki oraz z funkcji przewodniczącego rady nadzorczej Wiesław Oleś.

Jednocześnie uchwałami NWZ zwiększono liczebność rady nadzorczej spółki do sześciu członków, a w skład rady nadzorczej spółki powołani zostali: Dariusz Miłek - przewodniczący rady Nadzorczej, Filip Gorczyca - członek rady nadzorczej. Uchwały weszły w życie z chwilą podjęcia.

DINO POLSKA SA - powołanie nowego członka zarządu

12 kwietnia 2019 r. rada nadzorcza spółki podjęła uchwałę powołującą Jakuba Macugę na członka zarządu Dino Polska SA. Uchwała weszła w życie z dniem jej podjęcia.

GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA zmiany w zarzadzie

11 kwietnia 2019 r. rada nadzorcza odwołała Jana Kuchno pełniącego funkcję prezesa zarządu oraz tym samym dokonała skrócenia kadencji zarządu spółki. 11 kwietnia 2019 r. rada nadzorcza spółki dokonała wyboru zarządu na nową wspólną trzyletnią kadencję, rozpoczynającą się z dniem 11 kwietnia 2019 r. Do składu zarządu nowej kadencji rada nadzorcza powołała: Jana Kuchno, powierzając mu funkcję prezesa zarządu oraz Artura Zdunka, powierzając mu funkcję członka zarządu.

ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN SA - zmiany w zarządzie oraz radzie nadzorczej

12 kwietnia 2019 roku rezygnację z członkostwa w Zarządzie Spółki oraz pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu złożył Marcin Ginel. Rezygnację z członkostwa w Zarządzie i funkcji Wiceprezesa złożyła również Aneta Lato-Żuchowska. Również z dniem 12 kwietnia 2019 roku rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej złożył Lesław Podkański. Na posiedzeniu w dniu 12 kwietnia 2019 roku Rada Nadzorcza delegowała członka Rady Nadzorczej Spółki - Henryka Sobierajskiego na okres 3 miesięcy, do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki, z powierzeniem jemu obowiązków Prezesa Zarządu.

FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA - rezygnacja członka rady nadzorczej

12 kwietnia 2019 r. Spółka otrzymała informację o rezygnacji Leszka Cichockiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem natychmiastowym.

ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN SA - powołanie nowej rady nadzorczej

15 kwietnia 2019 roku na posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki powołana została Rada Nadzorcza Spółki w nowym dziewięcioosobowym składzie. Do Rady Nadzorczej wybrani zostali Piotr Stępniak, Grzegorz Krystek, Wojciech Piskorz, Henryk Sobierajski, Sławomir Sykucki, Tomasz Szeląg, Wiesław Walendziak, Leszek Wysłocki oraz Sławomir Zakrzewski.

BRASTER SA - rezygnacje z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej

15 kwietnia 2019 roku Spółka otrzymała rezygnacje Kingi Stanisławskiej, Jacka Bartmińskiego, Michała Wnorowskiego oraz Witolda Łopuszańskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 28 kwietnia 2019 roku.

PKP CARGO SA - powołanie członków rady nadzorczej z ramienia pracowników

15 kwietnia 2019 r. Rada Nadzorcza stwierdziła powołanie w skład Rady Nadzorczej PKP CARGO VII kadencji zgłoszonych kandydatów na przedstawicieli pracowników w osobach Krzysztofa Czarnoty, Jerzego Sośnierza oraz Tadeusza Stachaczyńskiego.

mra/ abs/ amp/ zdz/