POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (6/2019) Publikacja Sprawozdania o

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (6/2019) Publikacja Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku

16.04. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 6/2019

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej (PZU SA), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE informuje, że Zarząd PZU SA w dniu 16 kwietnia 2019 roku podjął uchwałę nr UZ/105/2019 w sprawie przyjęcia oraz przedłożenia Radzie Nadzorczej PZU SA Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku.

Jednocześnie Zarząd PZU SA informuje, że również w dniu 16 kwietnia 2019 roku Rada Nadzorcza PZU SA podjęła uchwałę nr URN/55/2019 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku.

Obowiązek ujawnienia przedmiotowego Sprawozdania wynika z art. 289 ust. 2 w związku z art. 412. ust 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j.: Dz. U. z 2019 roku, poz. 381 z późn. zm.).

Zarząd PZU SA przekazuje przedmiotowe Sprawozdanie w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz