MARVIPOL DEVELOPMENT SA (21/2019) Informacja o zawarciu umowy programowej oraz rozważanej emisji obligacji

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

16.04. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 21/2019

Nawiązując do raportu bieżącego nr 17/2018 z dnia 28 maja 2018 r., w którym Marvipol Development S.A. [Emitent, Spółka] poinformował o ustanowieniu trzyletniego programu emisji do 25.000 obligacji niezabezpieczonych o wartości nominalnej 10.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej do 250.000.000 PLN [Program], Zarząd Emitenta niniejszym informuje, iż w dniu 16 kwietnia 2019 r. Spółka zawarła umowę programową z Bankiem Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie działającym jako Organizator, Agent Emisji, Agent Kalkulacyjny oraz Dealer [Umowa Programowa].

Przedmiotem Umowy Programowej jest umożliwienie dokonywania przez Spółkę wielokrotnych emisji obligacji w ramach Programu, zgodnie z następującymi założeniami:

1. Obligacje każdej serii zaoferowane zostaną w drodze ofert niepublicznych, w trybie art. 33 pkt 2) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach poprzez proponowanie nabycia obligacji do nie więcej niż 149 indywidualnie wybranych inwestorów instytucjonalnych będących klientami profesjonalnymi w rozumieniu art. 3 pkt 39b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, w tym również uprawnionych kontrahentów w rozumieniu art. 3 pkt 39d ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

2. Łączna wartość obligacji wyemitowanych w ramach Programu (z uwzględnieniem obligacji serii W o łącznej wartości nominalnej 40.000.000 PLN wyemitowanych przez Spółkę w dniu 27 czerwca 2018 r. na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 11 czerwca 2018 r., o wyemitowaniu których Emitent poinformował raportem bieżącym nr 24/2018) nie przekroczy łącznej wartości nominalnej Programu.

3. Maksymalna liczba obligacji danej serii proponowanych do nabycia (tj. liczba emitowanych obligacji) zostanie określona w warunkach emisji obligacji danej serii.

4. Obligacje będą emitowane jako obligacje niezabezpieczone, na okaziciela, nieposiadające formy dokumentu i zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

5. Okres zapadalności obligacji każdej serii nie przekroczy pięciu lat. Termin oraz zasady wykupu będą określone w warunkach emisji obligacji danej serii i mogą przewidywać przedterminowy wykup obligacji na żądanie Spółki lub na żądanie obligatariusza na zasadach wskazanych w warunkach emisji.

6. Świadczenia Spółki z tytułu obligacji będą miały charakter wyłącznie pieniężny i będą polegać w szczególności na zapłacie kwoty odpowiadającej wartości nominalnej jednej obligacji oraz kwoty odsetek. Sposób naliczania oprocentowania, dzień, od którego nalicza się oprocentowanie, wysokość lub sposób ustalenia wysokości oprocentowania i terminy jego wypłaty będą określone w warunkach emisji obligacji danej serii.

7. Poszczególne serie obligacji będą emitowane na podstawie odrębnych uchwał emisyjnych podejmowanych przez Zarząd Spółki, na podstawie których zostaną określone warunki emisji obligacji danej serii.

Intencją Spółki jest przeprowadzenie emisji obligacji w ramach Programu w drugim kwartale 2019 r., z zastrzeżeniem wystąpienia odpowiednich warunków na rynku dłużnych papierów wartościowych. Ostateczna decyzja Spółki o dokonaniu emisji obligacji oraz jej szczegółowych warunkach zostanie podjęta na etapie podejmowania odpowiedniej uchwały przez Zarząd Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz