ARTIFEX MUNDI SA (11/2019) Przyjęcie nowej strategii rozwoju Grupy

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

ARTIFEX MUNDI SA (11/2019) Przyjęcie nowej strategii rozwoju Grupy Kapitałowej Artifex Mundi na lata 2019-2022 w wyniku zakończenia przeglądu opcji strategicznych

16.04. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 11/2019

Zarząd Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu ("Spółka") informuje, że w dniu 16.04.2019 r. przyjął nową Strategię rozwoju Grupy Kapitałowej Artifex Mundi na lata 2019-2022 ("Strategia"), zastępującą dotychczas realizowaną strategię rozwoju Artifex Mundi. Sformułowanie przez Zarząd Strategii stanowi efekt prowadzonego w Spółce przeglądu opcji strategicznych oraz kończy związane z nim prace.

Strategia wiąże długoterminowy wzrost wartości całej Grupy Kapitałowej Artifex Mundi ("Grupa") dla Akcjonariuszy Spółki z konsekwentnym rozwojem działalności deweloperskiej i wydawniczej, a także sukcesem biznesowym w dwóch segmentach gier: premium oraz free-to-play. Wspomniany wzrost wartości Grupy zidentyfikowany zostało jako podstawowy cel przyjętej Strategii.

W celu osiągnięcia podstawowego zamierzenia określonego w Strategii zakłada się dokonanie zmiany struktury organizacyjnej Grupy, jak również modyfikacji modelu i skali prowadzonej działalności. W krótkim terminie planowane jest wewnętrzne wydzielenie czterech samodzielnych zespołów deweloperskich ("Zespoły Deweloperskie"), wyspecjalizowanych w realizacji projektów gier z określonego zakresu gatunkowego oraz modelu komercjalizacji (po dwa zespoły realizujące gry komercjalizowane w modelu: premium oraz free-to-play). Reorganizacja przewiduje równoczesne precyzyjne zakreślenie obszarów autonomii poszczególnych Zespołów Deweloperskich oraz zbudowanie efektywnego systemu kontroli i wsparcia. Wewnętrzny nadzór dotyczyć będzie w szczególności weryfikowania stopnia realizacji przez poszczególne Zespoły Deweloperskie założeń biznesowych Spółki, przy jednoczesnym zachowaniu ich kreatywnej niezależności.

W ramach reorganizacji zakładanej w Strategii planowane jest również wydzielenie dwóch zespołów wydawniczych ("Zespoły Wydawnicze"), wyspecjalizowanych w komercjalizacji gier odpowiednio w modelach premium i free-to-play, pracujących z Zespołami Deweloperskimi o odpowiedniej specjalizacji.

Specjalizacji Zespołów Deweloperskich i Wydawniczych, koncentracji na podnoszeniu kompetencji w ramach profilu danego Zespołu, dookreśleniu zakresu kompetencji i odpowiedzialności poszczególnych komórek organizacyjnych oraz wprowadzeniu efektywniejszego planowania i kontroli (w tym również finansowej) procesów towarzyszyć ma skoncentrowanie - w krótkim i średnim terminie - zasobów Grupy (ludzkich, kapitałowych) na realizacji czterech najbardziej perspektywicznych projektów gier:

a) Hot Shot Burn! (poprzednia nazwa Outlaws) i Rogal - w segmencie premium oraz

b) Bladebound i Tiny Dragons - w segmencie free-to-play.

Podjęta decyzja ma na celu zwiększenie szans na osiągnięcie w ramach ww. projektów gier zakładanych wyników finansowych, mających stanowić podstawę dla dalszego rozwoju Grupy w kierunkach oraz terminie zakreślonym w Strategii.

W segmencie gier HOPA Strategia zakłada równoczesną dalszą optymalizację harmonogramu wydawniczego i inwestycji w nowe gry, ograniczenie ryzyka biznesowego poprzez selektywne podejście do realizowanych projektów, a także koncentrację na maksymalizacji dochodów i przepływów pieniężnych z komercjalizacji już posiadanego oraz zakontraktowanego do realizacji portfela gier.

Przyjęcie Strategii finalizuje prowadzony w Spółce proces przeglądu opcji strategicznych, o którego zainicjowaniu i przebiegu Spółka informowała w raportach bieżących nr 8/2019 z dnia 6 marca 2019 r. oraz nr 9/2019 z dnia 29 marca 2019 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz