GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Raport okresowy roczny za 2018 R

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

16.04. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy roczny za 2018 R

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2018 2017 2018 2017 Przychody ze sprzedaży 6 905 7 427 1 621 1 744 Zysk (strata) z działalności operacyjnej (3 593) 29 518 (844) 6 932 Zysk (strata) przed opodatkowaniem 379 31 676 89 7 438 Zysk (strata) netto (197) 26 156 (46) 6 142 Zysk na akcję (PLN) 0,00 0,35 0,00 0,08 Rozwodniony zysk na akcję (PLN) 0,00 0,35 0,00 0,08 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (10 118) (5 350) (2 375) (1 256) Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 10 409 1 881 2 444 442 Środki pieniężne netto z działalności finansowej 1 130 2 725 265 640 Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 1 420 (744) 333 (175) Aktywa 210 733 213 528 49 008 51 195 Zobowiązania długoterminowe 2 792 8 050 649 1 930 Zobowiązania krótkoterminowe 42 252 34 316 9 826 8 227 Kapitał własny 165 689 171 162 38 532 41 037 </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz