GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

16.04. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2018 2017 2018 2017 Przychody ze sprzedaży 346 940 260 482 81 450 61 168 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 21 330 14 566 5 008 3 420 Zysk (strata) przed opodatkowaniem 14 686 16 068 3 448 3 773 Zysk (strata) netto 8 607 7 627 2 021 1 791 Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom podmiotu dominującego 6 725 5 769 1 579 1 355 Zysk na akcję (PLN) 0,09 0,08 0,02 0,02 Rozwodniony zysk na akcję (PLN) 0,09 0,08 0,02 0,02 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 44 407 (567) 10 425 (133) Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (9 430) (25 425) (2 214) (5 970) Środki pieniężne netto z działalności finansowej (24 749) 23 043 (5 810) 5 411 Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 10 228 (2 949) 2 401 (692) Aktywa 424 452 453 854 98 710 108 814 Zobowiązania długoterminowe 76 641 115 279 17 824 27 639 Zobowiązania krótkoterminowe 132 806 125 931 30 885 30 193 Kapitał własny 215 004 212 644 50 001 50 983 Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki 190 403 187 967 44 280 45 066 </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz