WIELTON SA Raport okresowy za 2018 SA-R

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.04. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy za 2018 SA-R

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2018 2017 2018 2017 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 072 345 896 322 251 317 211 163 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 56 806 52 839 13 313 12 448 Zysk (strata) brutto 84 720 48 835 19 855 11 505 Zysk (strata) netto 79 601 57 350 18 655 13 511 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 46 851 80 163 10 980 18 885 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -160 301 -112 266 -37 568 -26 449 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 114 667 25 355 26 874 5 973 Przepływy pieniężne netto, razem 1 217 -6 748 285 -1 590 Aktywa, razem 1 006 810 678 777 234 142 162 741 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 679 133 413 316 157 938 99 095 Zobowiązania długoterminowe 223 730 133 543 52 030 32 018 Zobowiązania krótkoterminowe 434 196 260 845 100 976 62 539 Kapitał własny 327 677 265 461 76 204 63 646 Kapitał zakładowy 12 075 12 075 2 808 2 895 Liczba akcji (w szt.) 60 375 000 60 375 000 60 375 000 60 375 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,32 0,95 0,31 0,23 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,32 0,95 0,31 0,23 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,43 4,40 1,26 1,05 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,43 4,40 1,26 1,05 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,25 0,25 0,06 0,06 </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz