WIELTON SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.04. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2018 2017 2018 2017 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, i materiałów 2 068 313 1 597 248 484 734 376 292 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 96 082 89 037 22 518 20 976 Zysk (strata) brutto 83 538 84 448 19 578 19 895 Zysk (strata) netto 70 967 83 429 16 632 19 655 Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 69 369 77 323 16 257 18 216 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 66 515 114 817 15 589 27 049 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -204 669 -123 999 -47 967 -29 213 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 124 179 21 449 29 103 5 053 Przepływy pieniężne netto, razem -13 977 12 267 -3 276 2 890 stan na dzień stan na dzień stan na dzień stan na dzień 31.12.2018 31.12 2017 31.12.2018 31.12.2017 Aktywa, razem 1 414 158 951 709 328 874 228 178 Zobowiązania długoterminowe 328 790 194 589 76 463 46 654 Zobowiązania krótkoterminowe 723 043 440 776 168 150 105 679 Kapitał własny 362 325 316 344 84 262 75 846 Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 336 735 312 763 78 310 74 987 Liczba akcji (w szt.) 60 375 000 60 375 000 60 375 000 60 375 000 Zysk (strata) na jedną akcje zwykłą (w zł/EUR) 1,15 1,28 0,27 0,30 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł/EUR) 1,15 1,28 0,27 0,30 </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz