PRIMETECH SA Raport okresowy roczny za 2018 R

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.04. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy roczny za 2018 R

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2018 2017 2018 2017 Przychody netto ze sprzedaży 38 215 68 493 8 956 16 136 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -5 042 8 585 -1 182 2 023 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 412 15 596 331 3 674 Zysk (strata) netto 11 582 66 354 2 714 15 632 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -12 472 19 172 -2 923 4 517 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -82 143 911 -19 251 215 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -30 778 -290 -7 213 -68 Przepływy pieniężne netto razem -72 224 48 143 -16 927 11 342 Średnioważona liczba akcji 35 831 150 35 831 150 35 831 150 35 831 150 Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 0,32 1,85 0,08 0,44 Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 0,32 1,85 0,08 0,44 Aktywa razem 229 649 958 795 53 407 229 877 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 227 436 593 112 52 892 142 202 Zobowiązania długoterminowe 189 762 402 165 44 131 96 422 Zobowiązania krótkoterminowe 34 686 142 008 8 067 34 047 Kapitał własny 2 213 365 683 515 87 675 Kapitał zakładowy 15 610 74 333 3 630 17 822 Liczba akcji (w szt.) 15 609 833 74 332 538 15 609 833 74 332 538 Wartość księgowa na jedną akcję 0,14 4,92 0,03 1,18 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 0,14 4,92 0,03 1,18 </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz