PRIMETECH SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.04. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2018 2017 2018 2017 Przychody netto ze sprzedaży 302 399 248 495 70 871 58 542 Zysk netto z działalności kontynuowanej 11 361 3 469 2 663 817 Zysk z działalności operacyjnej 22 619 14 238 5 301 3 354 Zysk netto 32 097 69 783 7 522 16 440 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -17 622 25 084 -4 130 5 909 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -160 217 -4 142 -37 549 -976 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -37 123 -12 596 -8 700 -2 967 Przepływy pieniężne netto razem -133 017 37 466 -31 174 8 827 Średnioważona liczba akcji 35 831 150 35 831 150 35 831 150 35 831 150 Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 0,89 1,94 0,21 0,46 Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 0,89 1,94 0,21 0,46 Aktywa razem 218 217 964 983 50 748 231 361 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 330 808 682 051 76 932 163 526 Zobowiązania długoterminowe 205 647 410 391 47 825 98 394 Zobowiązania krótkoterminowe 108 330 206 255 25 193 49 451 Kapitał własny -112 591 271 180 -26 184 65 017 Kapitał zakładowy 15 610 74 333 3 630 17 822 Liczba akcji (w szt.) 15 609 833 74 332 538 15 609 833 74 332 538 Wartość księgowa na jedną akcję -7,21 3,65 -1,68 0,87 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję -7,21 3,65 -1,68 0,87 </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz