FAMUR SA Raport okresowy roczny za 2018 R

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.04. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy roczny za 2018 R

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2018 2017 2018 2017 Przychody netto ze sprzedaży 1 384 366 941 488 324 443 221 803 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 228 557 92 646 53 565 21 826 Zysk (strata) netto 153 435 41 125 35 959 9 689 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 188 828 119 614 44 254 28 180 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -33 010 -366 561 -7 736 -86 357 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -410 921 383 621 -96 304 90 376 Przepływy pieniężne netto razem -255 103 136 674 -59 787 32 199 Średnioważona liczba akcji 569 473 728 527 453 432 569 473 728 527 453 432 Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / w EUR) 0,27 0,08 0,06 0,02 Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 0,27 0,08 0,06 0,02 Aktywa razem 2 164 125 2 055 358 503 285 492 785 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 852 512 921 242 198 259 220 874 Zobowiązania długoterminowe 303 265 110 473 70 527 26 487 Zobowiązania krótkoterminowe 413 167 713 265 96 085 171 010 Kapitał własny 1 311 613 1 134 116 305 026 271 912 Kapitał zakładowy 5 748 5 594 1 337 1 341 Liczba akcji (w szt.) 574 763 212 559 440 500 574 763 212 559 440 500 Wartość księgowa na jedną akcję 2,28 2,03 0,53 0,49 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 2,28 2,03 0,53 0,49 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0,44 0,00 0,10 0,00 </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz