FAMUR SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.04. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2018 2017 2018 2017 Przychody netto ze sprzedaży 2 229 144 1 459 602 522 427 126 193 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 221 806 56 521 51 983 12 087 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 300 200 132 926 70 356 15 168 Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 207 876 48 529 48 718 12 087 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 215 325 192 211 50 464 11 128 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -138 409 -231 332 -32 438 -26 759 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -459 595 286 939 -107 712 89 064 Przepływy pieniężne netto razem -382 679 247 818 -89 685 73 434 Średnioważona liczba akcji 569 473 728 527 453 432 569 473 728 527 453 432 Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 0,37 0,09 0,09 0,02 Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 0,37 0,09 0,09 0,02 Aktywa razem 2 879 554 3 138 065 669 664 752 371 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 274 263 1 576 330 296 340 377 935 Zobowiązania długoterminowe 519 941 524 259 120 917 125 694 Zobowiązania krótkoterminowe 571 963 857 239 133 015 205 529 Kapitał własny 1 587 360 1 549 983 369 153 371 618 Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 1 624 582 1 435 667 377 810 344 210 Kapitał zakładowy * 5 748 5 594 1 337 1 341 Liczba akcji (w szt.) 574 763 212 559 440 500 574 763 212 559 440 500 Wartość księgowa na jedną akcję 2,76 2,77 0,64 0,66 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 2,76 2,77 0,64 0,66 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0,44 0,00 0,10 0,00 </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz