Informacja o przedłużeniu zapisów w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji ABC DATA SA

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.04. Warszawa (PAP) - Informacja o przedłużeniu zapisów w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji ABC DATA SA - komunikat

W związku z wezwaniem ogłoszonym w dniu 21 grudnia 2018 r. przez MCI Venture Projects spółka z ograniczoną odpowiedzialnością VI spółka komandytowo-akcyjna ("MCI") oraz Roseville Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ("Roseville") (przy czym MCI i Roseville są łącznie zwani "Wzywającymi") oraz zgodnie z § 5 ust. 5 pkt 1) lit. b rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz.U. z 2017 r., poz. 1748), Wzywający oraz Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie informują o wydłużeniu terminu przyjmowania zapisów w Wezwaniu do dnia 13 maja 2019 r. w związku z niespełnieniem się warunków prawnych nabycia Akcji określonych w pkt 29 Wezwania w terminie pierwotnie przewidzianym przez Wzywających.

W związku z powyższym, wprowadza się następujące zmiany w treści Wezwania:

1) w pkt 11 Wezwania wprowadza się następujące zmiany:

Poniższy zapis pkt 11 Wezwania

"Termin zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje: 17 kwietnia 2019r.

Przewidywany dzień transakcji nabycia Akcji na GPW: 23 kwietnia 2019r.

Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji przez KDPW: 26 kwietnia 2019r."

zostaje zastąpiony poniższym zapisem

"Termin zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje: 13 maja 2019r.

Przewidywany dzień transakcji nabycia Akcji na GPW: 16 maja 2019r.

Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji przez KDPW: 21 maja 2019r."

W pozostałym zakresie pkt 11 Wezwania pozostaje bez zmian.

2) w pkt 20 Wezwania wprowadza się następujące zmiany:

Poniższy zapis pkt 20 Wezwania

"Transakcje, w wyniku których Wzywający nabędą Akcje w Wezwaniu, zostaną zawarte nie później niż 3 (trzeciego) dnia roboczego po zakończeniu okresu przyjmowania zapisów, tj. jeżeli okres przyjmowania zapisów nie zostanie wydłużony ani skrócony, nie później niż w dniu 23 kwietnia 2019 r.

Transakcje, o których mowa powyżej, zostaną rozliczone nie później niż 3 (trzeciego) dnia roboczego po ich zawarciu, tj. jeżeli okres przyjmowania zapisów nie zostanie wydłużony ani skrócony, nie później niż w dniu 26 kwietnia 2019 r."

zostaje zastąpiony poniższym zapisem

"Transakcje, w wyniku których Wzywający nabędą Akcje w Wezwaniu, zostaną zawarte nie później niż 3 (trzeciego) dnia roboczego po zakończeniu okresu przyjmowania zapisów, tj. jeżeli okres przyjmowania zapisów nie zostanie wydłużony ani skrócony, nie później niż w dniu 16 maja 2019 r.

Transakcje, o których mowa powyżej, zostaną rozliczone nie później niż 3 (trzeciego) dnia roboczego po ich zawarciu, tj. jeżeli okres przyjmowania zapisów nie zostanie wydłużony ani skrócony, nie później niż w dniu 21 maja 2019 r."

W pozostałym zakresie pkt 20 Wezwania pozostaje bez zmian.

3) w pkt 29 Wezwania wprowadza się następujące zmiany:

Poniższy zapis pkt 29 Wezwania

"Wzywający oczekują, że warunki, o których mowa w niniejszym pkt 29 niniejszego Wezwania, zostaną spełnione do 17 kwietnia 2019 r., który to termin może zostać przedłużony jednokrotnie lub wielokrotnie, do dnia 14 czerwca 2019 r., o ile powyższe warunki nie zostaną spełnione w pierwotnie przewidywanym terminie."

zostaje zastąpiony poniższym zapisem

"Wzywający oczekują, że warunki, o których mowa w niniejszym pkt 29 niniejszego Wezwania, zostaną spełnione do 13 maja 2019 r., który to termin może zostać przedłużony jednokrotnie lub wielokrotnie, do dnia 14 czerwca 2019 r., o ile powyższe warunki nie zostaną spełnione w pierwotnie przewidywanym terminie."

W pozostałym zakresie pkt 29 Wezwania pozostaje bez zmian.

4) w pkt 30 Wezwania wprowadza się następujące zmiany:

Poniższy zapis pkt 30 Wezwania

"Wzywający oczekują, że wszystkie warunki objęte niniejszym dokumentem Wezwania zostaną spełnione przed końcem terminu przyjmowania zapisów, tj. o ile termin przyjmowania zapisów nie zostanie wydłużony ani skrócony, najpóźniej w dniu 17 kwietnia 2019 r."

zostaje zastąpiony poniższym zapisem

"Wzywający oczekują, że wszystkie warunki objęte niniejszym dokumentem Wezwania zostaną spełnione przed końcem terminu przyjmowania zapisów, tj. o ile termin przyjmowania zapisów nie zostanie wydłużony ani skrócony, najpóźniej w dniu 13 maja 2019 r."

W pozostałym zakresie pkt 30 Wezwania pozostaje bez zmian.

W pozostałym zakresie Wezwanie pozostaje bez zmian.

Terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane odmiennie w niniejszej informacji, mają znaczenie nadane im w Wezwaniu.

W imieniu MCI Venture Projects spółka z ograniczoną odpowiedzialnością VI SKA:

______________________________

Maciej Kowalski, pełnomocnik

______________________________

Krzysztof Konopiński, pełnomocnik

W imieniu Roseville Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

___________________________

Dariusz Harbaty, pełnomocnik

W imieniu Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie

______________________________

Anna Kucharska - pełnomocnik

______________________________

Małgorzata Jachymek - pełnomocnik

kom mra