BALTIC BRIDGE SA (3/2019) Wstępne, niezaudytowane, jednostkowe wyniki finansowe Baltic Bridge S.A.. za rok 2018

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.04. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 3/2019

Zarząd spółki pod firmą Baltic Bridge S.A. ("Spółka"), w związku z uzyskaniem w dniu dzisiejszym wstępnych, niepoddanych audytowi jednostkowych danych finansowych za rok 2018 informuje, że szacowane wyniki Spółki wynoszą:

a) przychód ze sprzedaży: 139 tys. zł;

b) wynik na działalności operacyjnej: strata (68 119) tys. zł;

c) wynik netto: strata (183 744) tys. zł.

Powodem podania wstępnych jednostkowych wyników Spółki do publicznej wiadomości jest ich istotna zmiana w stosunku do wyników osiągniętych w okresie porównawczym, tj. w roku 2017. Na zrealizowane wyniki Spółki w 2018 roku najistotniejszy wpływ miało dokonanie odpisów aktualizacyjnych w związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2018 roku nowych zasad wyceny instrumentów finansowych zgodnie z MSSF 9, nakładających na jednostki obowiązek ich klasyfikacji i wyceny na podstawie modelu biznesowego zarządzania instrumentami oraz charakterystyki wynikających z umów przepływów pieniężnych dla składników aktywów. Spółka dokonała weryfikacji wartości posiadanych instrumentów na dzień bilansowy 31 grudnia 2018 roku, w tym w szczególności aktywów w postaci pożyczek udzielonych oraz należności. W wyniku tej weryfikacji, dokonano odpisu aktualizacyjnego należności w wysokości (67 133) tys.zł oraz odpisu aktualizacyjnego pożyczek udzielonych w wysokości (115 722) tys.zł, co ostatecznie spowodowało, że wynik netto Spółki zamknął się stratą w wysokości (183 744) tys.zł.

Dokonane odpisy aktualizacyjne powstały w wyniku wycen ostrożnościowych uwzględniających profil ryzyka kredytowego kontrahentów, jednakże nie stanowią one formy zwolnieni z długu, ani umorzenia, ani nie oznaczają zaprzestania przez Zarząd Spółki wszelkich czynności mających na celu ich odzyskanie. W roku 2019 Spółka zamierza podjąć wszelkie możliwe kroki prawne oraz negocjacyjne celem odzyskania swoich wierzytelności.

Do dnia publikacji raportu rocznego Spółka będzie monitorować szacunkowe wyniki. Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w zaplanowanej wcześniej dacie, czyli 30 kwietnia 2019 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz