AC SA (14/2019) Zmiana rekomendacji Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2018

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.04. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 14/2019

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2019 z dnia 11.03.2019 r., AC S.A. z siedzibą w Białymstoku (dalej jako "Spółka") informuje, że w dniu 17.04.2019 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w przedmiocie zmiany swojej rekomendacji co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018 z 3,00 zł na 1 akcję, w wyniku czego Rada Nadzorcza postanawia zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy w kwocie 3,94 zł na 1 akcję.

Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za 2018 rok podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AC S.A.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz