AUTO PARTNER SA (11/2019) Objęcie przez Osoby Uprawnione Warrantów Subskrypcyjnych serii B oraz Akcji serii I

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.04. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 11/2019

Zarząd spółki AUTO PARTNER S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2019 opublikowanego w dniu 9 kwietnia 2019 r. informuje, że w dniu 17 kwietnia 2019 r. wszystkie zaoferowane przez Spółkę w ramach Programu Motywacyjnego na lata 2016-2018 Warranty Subskrypcyjne serii B w łącznej ilości 495 000 sztuk, zostały objęte nieodpłatnie przez Osoby Uprawione tj.:

Andrzej Manowski (Wiceprezes Zarządu) objął 190 000 (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy) Warrantów Subskrypcyjnych serii B

Piotr Janta (Członek Zarządu) objął 190 000 (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy) Warrantów Subskrypcyjnych serii B

Michał Breguła (Członek Zarządu) objął 5 000 (słownie: pięć tysięcy) Warrantów Subskrypcyjnych serii B

Grzegorz Pal (Dyrektor ds. zakupów) objął 82 500 (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) Warrantów subskrypcyjnych serii B

Arkadiusz Cieplak (Dyrektor ds. Sprzedaży) objął 27 500 (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) Warrantów Subskrypcyjnych serii B.

Również w dniu 17 kwietnia 2019 r. Osoby Uprawnione w ramach wykonania uprawnienia z Warrantów Subskrypcyjnych serii B, objęły łącznie 495.000 akcji serii I Spółki, po cenie emisyjnej 1,98 zł za jedną akcję, za wniesione wkłady pieniężne o łącznej wartości 980 100 złotych.

W związku z powyższym o kwotę 49.500 złotych ulegnie zwiększeniu wysokość kapitału zakładowego Spółki, który łącznie wynosić będzie 13.062.000 i dzielić się na:

1) 1.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A

2) 111.110 akcji zwykłych na okaziciela serii B

3) 160.386 akcji zwykłych na okaziciela serii C

4) 48.319.769 akcji zwykłych na okaziciela serii D

5) 39.964.295 akcji zwykłych na okaziciela serii E

6) 4.444.440 akcji zwykłych na okaziciela serii F

7) 999.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G

8) 23.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H

9) 2.070.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I

10) 9.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J

11) 2.150.000 akcji zwykłych imiennych serii J

Po podwyższeniu kapitału zakładowego ogólna liczba głosów ze wszystkich wyemitowanych akcji będzie wynosiła 130.620.000. Zgodnie z art. 451 § 2 oraz art. 452 § 1 kodeksu spółek handlowych, nabycie praw z akcji serii I oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi z chwilą zapisania akcji serii I na rachunku papierów wartościowych.

Spółka złoży odpowiednie wnioski do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w celu rejestracji akcji serii I oraz wprowadzenia akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz