POLENERGIA SA (20/2019) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polenergia S.A.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.04. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 20/2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Polenergia S.A. ("Spółka") niniejszym podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 17 kwietnia 2019 r., wraz z informacją o liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, procentowym udziale tych akcji w kapitale zakładowym, łącznej liczbie ważnych głosów, w tym "za", "przeciw" i "wstrzymujących się", stanowiące załącznik do niniejszego raportu.

podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz