VANTAGE DEVELOPMENT SA (18/2019) Zawarcie przez jednostkę zależną od

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

VANTAGE DEVELOPMENT SA (18/2019) Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta umowy na realizację inwestycji Legnicka 33 w systemie generalnego wykonawstwa oraz wydanie nakazu rozpoczęcia robót

17.04. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 18/2019

Zarząd Vantage Development S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 17 kwietnia 2019 roku jednostka zależna od Emitenta - VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mieszkania XVIII sp. k. ("Zamawiający"), realizująca inwestycję deweloperską Legnicka 33 we Wrocławiu ("Inwestycja"), zawarła z firmą ERBUD S.A. ("Wykonawca"), umowę o roboty budowlane i generalne wykonawstwo o wartości 67,2 mln złotych netto ("Umowa").

Na podstawie Umowy Wykonawca został zobowiązany do budowy i oddania do użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym w inwestycji Legnicka 33, wraz z wewnętrzną i zewnętrzną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, w tym małą architekturą i zielenią, budowlami towarzyszącymi, a także układem komunikacyjnym oraz niezbędnymi drogami związanymi z realizacją przez Zamawiającego inwestycji niedrogowej. Inwestycja obejmować będzie 239 mieszkań i 11 lokali usługowych. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zostało przewidziane w terminie 82 tygodni od dnia doręczenia nakazu rozpoczęcia robót.

Nakaz rozpoczęcia robót Zamawiający przekazał Wykonawcy bezpośrednio po zawarciu Umowy. Zamawiający może w terminie do dnia 31 grudnia 2021 roku odstąpić od Umowy w przypadku opóźnień po stronie Wykonawcy oraz innych przypadków naruszeń Umowy. Łączna wysokość wszystkich naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 10 % wynagrodzenia. Zamawiający jest uprawniony do żądania odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz