ALUMETAL SA (3/2019) Zmiany w składzie Zarządu Alumetal S.A.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

ALUMETAL SA (3/2019) Zmiany w składzie Zarządu Alumetal S.A. Rezygnacja Prezesa Zarządu. Powołanie nowego Prezesa Zarządu.

17.04. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 3/2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ALUMETAL S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 17 kwietnia 2019 roku do Rady Nadzorczej oraz do Spółki wpłynęła pisemna rezygnacja Pana Marka Kacprowicza z funkcji Prezesa Zarządu i członkostwa w Zarządzie Spółki oraz spółkach zależnych z dniem 17 kwietnia 2019 roku. W piśmie wskazane zostało, iż rezygnacja Prezesa Zarządu wynika z powodów osobistych.

W związku z powyższym, Rada Nadzorcza Spółki w dniu 17 kwietnia 2019 roku powołała Panią Agnieszkę Drzyżdżyk - dotychczasowego członka Zarządu Spółki, do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu na wspólną 3 letnią kadencję.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Agnieszka Drzyżdżyk nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Agnieszka Drzyżdżyk nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach, zajmowanych wcześniej stanowiskach i przebiegu pracy zawodowej Pani Agnieszki Drzyżdżyk zostały przedstawione w załączniku do niniejszego raportu.

Ponadto, Spółka będąc 100% udziałowcem spółek zależnych zamierza powołać Panią Agnieszkę Drzyżdżyk na stanowisko Prezesa Zarządu spółek: Alumetal Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Soli oraz T+S sp. z o.o. z siedzibą w Kętach.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 pkt 4 i 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz