MDI ENERGIA SA (7/2019) Rekomendacja w zakresie podziału zysku MDI Energia S.A. za 2018 rok

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.04. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 7/2019

Zarząd spółki pod firmą: MDI Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje,

iż zaproponuje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie osiągniętego w roku obrotowym 2018 zysku netto w wysokości 1 279 058,84 zł (słownie: jeden milion dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt osiem złotych 84/100) w całości na kapitał zapasowy. Rada Nadzorcza Spółki w trybie głosowania obiegowego podjęła uchwałę o pozytywnym zaopiniowani propozycji Zarządu. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2018 podejmie Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust.1 MAR - informacje poufne

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz