ELEKTROBUDOWA SA (19/2019) Zawarcie aneksu do umowy z AREVA GmbH

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.04. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 19/2019

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2018 z dnia 2 lipca 2018 roku, Zarząd ELEKTROBUDOWA SA ("Spółka") informuje, że w dniu 17 kwietnia 2019 roku został podpisany kolejny aneks do umowy z dnia 3 stycznia 2008 roku ("Umowa") zawartej z firmą AREVA GmbH z siedzibą w Erlangen - Niemcy ("Zamawiający") na wykonanie montażu instalacji elektrycznych, w tym montaż kabli i urządzeń rozdzielczych, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki oraz udział w rozruchu dla części reaktorowej w budowanej elektrowni atomowej OLKILUOTO 3 w Finlandii ("Umowa").

Przedmiotem aneksu jest wykonanie dodatkowych robót elektromontażowych, a tym samym zwiększenie wartości Umowy o kwotę preliminowaną w wysokości 4,0 mln EUR netto oraz wydłużenie szacowanego terminu realizacji Umowy do końca listopada 2019 roku. Ostateczna wartość powyższych prac zostanie określona rzeczywistą wielkością prac wykonanych przez Spółkę na rzecz Zamawiającego biorąc pod uwagę ceny jednostkowe za poszczególny rodzaj prac. Z zastrzeżeniem odpowiedzialności gwarancyjnej, w związku z zawarciem powyższego aneksu strony potwierdziły jednocześnie brak jakichkolwiek roszczeń wzajemnych związanych, w szczególności, z przesunięciem terminu realizacji prac objętych Umową.

Równocześnie Strony uzgodniły, że w terminie do 30 dni od daty zawarcia przedmiotowego aneksu ustanowiona zostanie gwarancja należytego wykonania umowy łącznie z gwarancją związaną z okresem gwarancyjnym. Gwarancja zostanie ustanowiona na kwotę 3,0 mln EUR z terminem obowiązywania do 31 grudnia 2019 roku. Tym samym gwarancja ulega obniżeniu z kwoty 6,1 mln EUR do kwoty 3,0 mln EUR. Począwszy od 1 stycznia 2020 roku do grudnia 2021 roku kwota gwarancji zostanie obniżona do 0,9 mln EUR i zabezpieczy zobowiązania umowne Spółki dotyczące okresu gwarancyjnego.

Po podpisaniu aneksu łączna wartość robót zleconych przez AREVA GmbH w ramach Umowy w okresie jej obowiązywania tj. od 2008 roku wynosi około 183 mln EUR netto.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz