WASKO SA (17/2019) Informacja o podpisaniu umowy kredytowej z Bankiem

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.04. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 17/2019

Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu 17 kwietnia 2019 r. umowy z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanego dalej "Bankiem") na udzielenie elastycznego kredytu odnawialnego.

Na mocy umowy Bank udziela WASKO S.A. elastycznego kredytu odnawialnego, w wysokości 10.000.000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych) z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej.

Emitent jest uprawniony do wykorzystania Kredytu w okresie od dnia uruchomienia do dnia 16 kwietnia 2020r.

Zgodnie z umową Bank pobierze odsetki obliczane w stosunku rocznym od kwoty wykorzystanego Kredytu. Wysokość oprocentowania będzie równa Stopie bazowej WIBOR jednomiesięczny w PLN powiększonej o marżę Banku.

W ramach zabezpieczenia spłaty kredytu WASKO S.A. zobowiązuje się do złożenia w Banku oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, w formie aktu notarialnego, do kwoty 13.000.000,00 PLN (słownie: trzynaście milionów złotych 00/100) z określeniem terminu wystąpienia z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności do dnia 31 maja 2021r., o treści uzgodnionej z Bankiem.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz