PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (12/2019) Potencjalna emisja obligacji na rynku polskim

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.04. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 12/2019

Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE", "Spółka") informuje, że w ramach programu obligacji krajowych do maksymalnej kwoty 5 000 000 000 PLN (słownie: pięć miliardów złotych), rozważa wyemitowanie w II kwartale 2019 roku niezabezpieczonych obligacji do kwoty 1 000 000 000 PLN (słownie: jeden miliard złotych), która może zostać podwyższona zgodnie z decyzją Zarządu Spółki. Termin zapadalności wyemitowanych obligacji będzie wynosił 7 lub 10 lat od daty emisji.

Obligacje mogą zostać wyemitowane w jednej albo kilku seriach. Oferta obligacji zostanie przeprowadzona wyłącznie na terytorium Polski. Emisja obligacji nastąpi w trybie art. 33 pkt 2) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, a propozycje nabycia obligacji zostaną skierowane do nie więcej niż 149 indywidualnie określonych adresatów.

Szczegółowe warunki emisji oraz ostateczna wielkość emisji obligacji zostaną ustalone w terminie późniejszym, z uwzględnieniem m.in. wyników procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów oraz sytuacji na krajowym rynku obligacji.

Informacje dotyczące realizacji zamiarów PGE odnośnie do planowanej emisji zostaną przekazane odrębnym raportem bieżącym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz