ARTIFEX MUNDI SA Raport okresowy roczny za 2018 R

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.04. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy roczny za 2018 R

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2018 2017 2018 2017 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 20 145,9 20 547,0 4 721,4 4 840,6 Zysk (strata) z działalności operacyjnej -14 462,9 -5 969,4 -3 389,5 -1 406,3 Zysk (strata) przed opodatkowaniem -14 757,4 -5 465,5 -3 458,6 -1 287,6 Zysk (strata) okresu -12 035,7 -4 517,7 -2 820,7 -1 064,3 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -5 699,8 -6 276,7 -1 335,8 -1 478,7 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7,9 -439,7 -1,9 -103,6 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 9 986,5 -93,3 2 340,4 -22,0 Przepływy pieniężne netto, razem 4 278,8 -6 809,6 1 002,8 -1 604,3 Aktywa razem 37 103,3 38 728,2 8 628,7 9 285,3 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 296,4 2 963,1 766,6 710,4 Zobowiązania długoterminowe 682,1 757,9 158,6 181,7 Zobowiązania krótkoterminowe 2 614,3 2 205,2 608,0 528,7 Kapitał własny 33 806,9 35 765,1 7 862,1 8 574,9 Kapitał podstawowy 119,0 105,0 27,7 25,2 Liczba akcji 11 897 000 10 500 000 11 897 000 10 500 000 Średnioważona liczba akcji 10 898 049 10 500 000 2 534 430 10 500 000 Zysk (strata) na jedną akcję w PLN/EUR -1,10 -0,43 -1,11 -0,10 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję w PLN/EUR -1,10 -0,43 -1,11 -0,10 Wartość księgowa na jedną akcję w PLN/EUR 3,10 3,41 3,10 0,82 Wypłacona dywidenda na jedną akcję w PLN/EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 Okres sprawozdawczy Średni kurs w okresie * Minimalny kurs w okresie Maksymalny kurs w okresie Kurs na ostatni dzień okresu 01.01.2018 - 31.12.2018 4,2669 4,1488 4,3301 4,3000 01.01.2017 - 31.12.2017 4,2447 4,1709 4,4157 4,1709 </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz