ARTIFEX MUNDI SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.04. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2018 2017 2018 2017 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 20 119,9 20 521,0 4 715,3 4 834,5 Zysk (strata) z działalności operacyjnej -12 894,7 -4 800,5 -3 022,0 -1 130,9 Zysk (strata) przed opodatkowaniem -13 197,2 -4 307,7 -3 092,9 -1 014,8 Zysk (strata) okresu -10 474,7 -3 588,7 -2 454,9 -845,4 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 968,5 -5 484,2 -1 164,4 -1 292,0 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -136,3 -668,7 -32,0 -157,5 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 9 937,2 -189,1 2 328,9 -44,5 Przepływy pieniężne netto, razem 4 832,3 -6 342,0 1 132,5 -1 494,1 Aktywa razem 38 941,2 38 981,2 9 056,1 9 346,0 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4 080,4 3 723,3 948,9 892,7 Zobowiązania długoterminowe 734,7 847,0 170,9 203,1 Zobowiązania krótkoterminowe 3 345,7 2 876,3 778,1 689,6 Kapitał własny 34 860,7 35 257,9 8 107,1 8 453,3 Kapitał podstawowy 119,0 105,0 27,7 25,2 Liczba akcji 11 897 000 10 500 000 11 897 000 10 500 000 Średnioważona liczba akcji 10 898 049 10 500 000 10 898 049 10 500 000 Zysk (strata) na jedną akcję w PLN/EUR -0,96 -0,34 -0,23 -0,08 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję w PLN/EUR -0,96 -0,34 -0,23 -0,08 Wartość księgowa na jedną akcję w PLN/EUR 3,20 3,36 0,74 0,81 Wypłacona dywidenda na jedną akcję w PLN/EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 Okres sprawozdawczy Średni kurs w okresie * Minimalny kurs w okresie Maksymalny kurs w okresie Kurs na ostatni dzień okresu 01.01.2018 - 31.12.2018 4,2669 4,1488 4,3301 4,3000 01.01.2017 - 31.12.2017 4,2447 4,1709 4,4157 4,1709 </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz