WITTCHEN SA (10/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wittchen S.A.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.04. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 10/2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Wittchen S.A. ("Spółka" lub "Emitent") działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i art. 402(2) ustawy Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 14 maja 2019 r., o godzinie 13:00 w siedzibie Emitenta w Palmirach, przy ul. Gdańskiej 60, 05-152 Czosnów, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Wittchen S.A. za rok 2018.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wittchen S.A. za rok 2018.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Wittchen S.A. oraz Grupy Kapitałowej Wittchen S.A. w roku 2018.

8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Wittchen S.A. za rok 2018.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2018.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2018.

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

13. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.

14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

15. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.

16. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.

17. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z wyłączeniem prawa poboru oraz wyrażenia zgody na przeprowadzenie w Spółce II Programu Motywacyjnego.

18. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.

19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Spółka przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o treści zgodnej z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta wraz z uzasadnieniem.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz