AMREST HOLDINGS SE (13/2019) Transakcje na akcjach własnych AmRest

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

AMREST HOLDINGS SE (13/2019) Transakcje na akcjach własnych AmRest wykonane w ramach realizacji programu opcji menadżerskich

17.04. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 13/2019

Podstawa prawna: Inne uregulowania

AmRest Holdings SE ("AmRest", "Spółka") informuje o transakcjach zbycia akcji własnych uprawnionym uczestnikom programu opcji menadżerskich zawartych poza systemem obrotu między 4 a 12 kwietnia 2019 roku. Łącznie dokonano zbycia 60 530 akcji AmRest stanowiących 0,0276% kapitału zakładowego Spółki. Szczegóły dotyczące transakcji znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

Art. 5 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz