RANK PROGRESS SA (6/2019) Zawarcie przez jednostkę stowarzyszoną od

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

RANK PROGRESS SA (6/2019) Zawarcie przez jednostkę stowarzyszoną od Emitenta aneksu do umowy na realizację inwestycji Port Popowice etap I

17.04. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 6/2019

Zarząd Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy (dalej "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2018 z dnia 7 czerwca 2018 roku informuje, że w dniu 17 kwietnia 2019 roku jednostka stowarzyszona od Emitenta - Port Popowice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (dawnej: Winhall Investments sp. z o. o.) ("Zamawiający") realizująca inwestycję deweloperską mieszkaniową Port Popowice etap I we Wrocławiu ("Inwestycja"), zawarła z firmą ERBUD S.A. ("Wykonawca"), aneks do umowy o roboty budowlane i generalne wykonawstwo w formule "zaprojektuj i wybuduj" ("Aneks").

Aneks przewiduje wyodrębnienie budynku C wraz z parkingiem podziemnym usytuowanym pod budynkami, niezbędną wewnętrzną i zewnętrzną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, w tym małą architekturą i zielenią, budowlami towarzyszącymi, a także wewnętrznym układem komunikacyjnym i przyłączami (lub ich fragmentami) do istniejących sieci do osobnej fazy realizacji inwestycji (Faza III). Aneks przesuwa także termin wydania nakazu rozpoczęcia robót dla Fazy III do dnia 31 maja 2019 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz