MAKARONY POLSKIE SA (7/2019) Rekomendacja wypłaty dywidendy

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.04. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 7/2019

Spółka Makarony Polskie SA informuje, że Zarząd Spółki podjął decyzję o zarekomendowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podziału zysku netto za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, w wysokości 5 069 631,54 zł (słownie: pięć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden złotych 54/100), w następujący sposób:

a) kwotę 2 312 517,75 zł (słownie: dwa miliony trzysta dwanaście tysięcy pięćset siedemnaście złotych 75/100)

proponuje się przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co oznacza wypłatę dywidendy na jedną akcję w wysokości 0,25

zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) brutto,

b) pozostałą część zysku w kwocie 2 757 113,79 zł (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sto trzynaście złotych 79/100) proponuje się przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki Makarony Polskie SA.

Szczegółowe propozycje, co do ustalenia dnia dywidendy tj. dnia ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do

dywidendy za 2018 rok oraz terminu wypłaty dywidendy, Zarząd przedstawi w odrębnym wniosku, skierowanym do Walnego Zgromadzenia po zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą.

Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych niniejsza rekomendacja

zostanie skierowana do zaopiniowania przez Radę Nadzorczą Spółki. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2018 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

W kolejnych latach obrotowych Zarząd również będzie starł się rekomendować Zwyczajnemu Walnemu

Zgromadzeniu wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, choć każdorazowo możliwość wypłaty dywidendy uzależniana

będzie od wysokości osiągniętego zysku, bieżących celów inwestycyjnych i sytuacji Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz