GOBARTO SA Raport okresowy za 2018 SA-R

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.04. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy za 2018 SA-R

<TAB>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2018 2017 2018 2017 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 254 874 1 319 656 294 088 310 895 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 16 352 24 407 3 832 5 750 Zysk (strata) brutto 11 232 23 367 2 632 5 505 Zysk (strata) netto 8 320 15 230 1 950 3 588 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 15 608 29 554 3 658 6 963 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -60 768 -24 885 -14 241 -5 863 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 25 798 -3 722 6 046 -877 Przepływy pieniężne netto, razem -19 362 947 -4 538 223 Aktywa, razem 627 408 647 474 145 909 155 236 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 355 906 383 289 82 769 91 896 Zobowiązania długoterminowe 121 526 109 073 28 262 26 151 Zobowiązania krótkoterminowe 224 709 257 367 52 258 61 705 Kapitał własny 271 501 264 185 63 140 63 340 Kapitał zakładowy 278 002 278 002 64 652 66 653 Liczba akcji (w szt.) 27 800 229 27 800 229 27 800 229 27 800 229 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,30 0,55 0,07 0,13 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,30 0,55 0,07 0,13 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 9,77 9,50 2,27 2,28 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 9,77 9,50 2,27 2,28 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

</TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz