GOBARTO SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.04. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

<TAB>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2018 2017 2018 2017 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 147 922 1 768 821 503 380 416 713 Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 329 49 230 -546 11 598 Zysk (strata) brutto -13 854 35 827 -3 247 8 440 Zysk (strata) netto -17 843 31 120 -4 182 7 331 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 32 349 61 534 7 581 14 497 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -68 844 -17 446 -16 134 -4 110 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 21 079 -38 331 4 940 -9 030 Przepływy pieniężne netto, razem -15 416 5 757 -3 613 1 356 Aktywa, razem 1 037 800 1 072 707 241 349 257 188 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 622 082 636 263 144 670 152 548 Zobowiązania długoterminowe 206 309 87 777 47 979 21 045 Zobowiązania krótkoterminowe 415 773 548 486 96 691 131 503 Kapitał własny 415 718 436 444 96 679 104 640 Kapitał zakładowy 278 002 278 002 64 652 66 653 Liczba akcji (w szt.) 27 800 229 27 800 229 27 800 229 27 800 229 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR) -0,64 1,12 -0,15 0,26 Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 14,95 15,70 3,48 3,76

</TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz