POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA Raport okresowy roczny za 2018 R

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.04. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy roczny za 2018 R

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2018 2017 2018 2017 Przychody ze sprzedaży 14 635 14 037 3 430 3 307 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 148 7 095 1 910 1 671 Zysk (strata) przed opodatkowaniem 13 584 8 920 3 183 2 101 Zysk (strata) netto 11 660 7 221 2 733 1 701 Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 11 660 7 221 2 733 1 701 Zysk na akcję (PLN) 0,48 0,3 0,11 0,07 Rozwodniony zysk na akcję (PLN) 0,48 0,3 0,11 0,07 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 433 5 684 1 976 1 339 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -15 766 -8 988 -3 695 -2 118 Środki pieniężne netto z działalności finansowej 15 648 -3 146 3 667 -741 Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 8 316 -6 451 1 949 -1 520 Aktywa 185 940 154 968 43 242 37 155 Zobowiązania długoterminowe 30 980 9 721 7 205 2 331 Zobowiązania krótkoterminowe 4 422 5 236 1 028 1 255 Kapitał własny 150 538 140 011 35 009 33 569 Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 150 538 140 011 35 009 33 569 </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz