POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.04. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2018 2018 Przychody ze sprzedaży 886 344 623 334 207 725 146 851 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 67 473 34 972 15 813 8 239 Zysk (strata) przed opodatkowaniem 64 072 32 310 15 016 7 612 Zysk (strata) netto 51 209 25 836 12 001 6 087 Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 51 209 25 836 12 001 6 087 Zysk na akcję (zł) 2,11 1,07 0,49 0,25 Rozwodniony zysk na akcję (zł) 2,1 1,06 0,49 0,25 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 98 845 8 313 23 165 1 959 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -32 640 -7 085 -7 650 -1 669 Środki pieniężne netto z działalności finansowej 13 311 -7 934 3 119 -1 869 Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 79 515 -6 705 18 635 -1 580 Aktywa 643 081 479 720 149 554 115 016 Zobowiązania długoterminowe 83 155 77 753 19 338 18 642 Zobowiązania krótkoterminowe 274 567 164 397 63 853 39 415 Kapitał własny 285 359 237 570 66 363 56 959 Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 285 359 237 570 66 363 56 959 </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz