ADIUVO INVESTMENTS SA (27/2019) Zawarcie przez spółkę portfelową

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

ADIUVO INVESTMENTS SA (27/2019) Zawarcie przez spółkę portfelową Joint Polish Investment Fund C.V. listu intencyjnego dotyczącego przedsięwzięcia w zakresie technologii medycznej

17.04. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 27/2019

Zarząd Adiuvo Investments S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 17 kwietnia 2019 r. spółka portfelowa funduszu Joint Polish Investment Fund C.V. [JPIF] Healthup sp. z o.o. zawarła z krajowym liderem branży farmaceutycznej [Kontrahent] list intencyjny dotyczący współpracy w zakresie wspólnego przedsięwzięcia technologii medycznej [List]. Postanowienia ww. dokumentu mają charakter niewiążący, z wyjątkiem m.in. postanowień dotyczących wyłączności oraz poufności.

Na podstawie Listu strony zobowiązały się wspólnie prowadzić przedsięwzięcie w zakresie technologii medycznej polegające w szczególności na przeprowadzeniu badań dotyczących systemu do zdalnego monitorowania i diagnostyki chorób układu oddechowego (w tym astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP)), jego rozwinięciu, a następnie komercjalizacji na ustalonym obszarze geograficznym [Projekt].

List intencyjny będzie pozostawał w mocy przez sześć miesięcy od dnia jego podpisania i w tym okresie stronom przysługuje wyłączność negocjacyjna w zakresie Projektu ograniczona do ustalonego obszaru geograficznego. Zgodnie z Listem strony zamierzają prowadzić uzgodnienia zmierzające do zawarcia wiążącej umowy określającej szczegółowe zasady współpracy stron oraz podział zadań i obowiązków w ramach Projektu (lub kilku umów odnoszących się do poszczególnych etapów Projektu). W celu skutecznego przeprowadzenia Projektu, strony zadeklarowały m.in. powołanie spółki celowej w której obejmą równe udziały, a ponadto Kontrahent deklaruje udzielenie wsparcia na etapie komercjalizacji Projektu, poprzez jego organizację lub wsparcie dystrybucji na terenie Polski oraz wybranych rynków. Strony uzgodniły przy tym, że podział zysku z komercjalizacji Projektu nastąpi w proporcji zgodnej ze stosunkiem udziałów w spółce celowej.

Emitent przypomina, iż poprzez jednostkę zależną - Adiuvo Management wywiera znaczący wpływ na JPIF. Komercjalizacja posiadanych technologii poprzez ich sprzedaż kontrahentom działającym w branży medycznej stanowi realizację podstawowej polityki inwestycyjnej realizowanej przez JPIF.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz