TXM SA (17/2019) Delegowanie Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka zarządu

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.04. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 17/2019

Zarząd TXM S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż Rada Nadzorcza, na podstawie art. 383 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z § 11 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki postanowiła delegować Pana Bogusza Kruszyńskiego -Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta do czasowego wykonywania czynności członka zarządu TXM S.A. na okres 3 miesięcy począwszy od dnia 17 kwietnia 2019 roku.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz