ALTA SA Raport okresowy roczny za 2018 R

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.04. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy roczny za 2018 R

<TAB>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2018 2017 2018 2017 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 177 1 640 276 386 Zysk (strata) z działalności operacyjnej -7 249 3 367 -1 699 793 Zysk (strata) przed opodatkowaniem -6 612 3 981 -1 550 938 Zysk (strata) netto -6 612 3 981 -1 550 938 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 690 -724 -396 -171 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 851 731 434 172 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -14 0 -3 0 Przepływy pieniężne netto, razem 147 7 34 2 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / euro) -0,43 0,26 -0,10 0,06 Aktywa razem 193 150 199 474 44 919 47 825 Zobowiązania długoterminowe 412 596 96 143 Zobowiązania krótkoterminowe 4 591 4 342 1 068 1 041 Kapitał własny 188 147 194 536 43 755 46 641 Kapitał zakładowy 15 212 15 212 3 538 3 647 Liczba akcji 15 212 345 15 212 345 15 212 345 15 212 345 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / euro) 12,37 12,79 2,88 3,07

</TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz